Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano Ski AreaD3 P1040590.JPG