Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano Ski AreaD3 - P1040568a.jpg