Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano Ski AreaD2 IMG_0878 - D2.jpg