Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano Ski AreaD2 IMG_0839 - D2.JPG