Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano ski areaD1 P1040569.JPG