Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano ski areaB shigakogen ski map2.jpg