Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano ski areaB shigakogen ski map.jpg