Day 9 to 11 - Shiga Kogen Nagano ski areaA 6026_02_map.jpg